Bezpečnostní pravidla:

m

Používat ke hře se smí pouze originální paintballové zbraně, splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet jen originálními značkovacími kuličkami. Každý z hráčů odpovídá za to, že úsťová rychlost jeho zbraně nepřekročí 300 stop/s nebo 90 m/s. Pro provoz zbraní se smí používat pouze tlakové láhve s platnou tlakovou zkouškou. Každý hráč odpovídá za technický stav své zbraně a tlakové láhve, zároveň odpovídá za platnost tlakové zkoušky láhve a funkčnost její tlakové pojistky. Veškerá manipulace s tlakovými láhvemi a příslušenstvím k přepouštění plynu je na vlastní nebezpečí a každý hráč je obeznámen s možnými riziky spojenými s touto manipulací. Je zakázáno používat tlakové láhve bez platné tlakové zkoušky. V hrací zóně a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí všechny osoby po dobu hry nosit na obličeji schválené speciální ochranné masky. Hráči mimo herní prostor, nebo v přítomnosti osob bez ochranné masky jsou povinni zajistit svoji zbraň proti nechtěnému výstřelu pojistkou a ucpávkou hlavně, případně ochranným návlekem hlavně. V případě zamlžení či znečištění skla masky v průběhu hry je zakázáno masku sundávat. Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou zbraní na hráče či jiné osoby bez nasazených brýlí. Mimo hrací zónu musí hlavně, řádně zajištěných zbraní, směrovat vždy k zemi.  Střílet je povoleno pouze v průběhu hry v hrací zóně. Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazeny ochranné brýle je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost ostatní. Na rozhodčího, fotografa a ostatní nehrající osoby se nesmí střílet vůbec i kdyby měli nasazenou ochrannou masku. S herní zónou a její hranicí je před samotnou hrou obeznámen každý z hráčů, herní zóna musí být zřetelně označena a zabezpečena proti vniknutí nezúčastněných osob.  Není dovoleno střílet mimo hrací zónu. Je zakázáno účastnit se hry v podnapilém stavu, nebo pod vlivem drog. Je zakázáno střílet na osoby bez ochranné masky, a osoby neúčastnící se hry. Dále je zakázáno střílet na zvířata, dopravní prostředky, budovy a jiné zařízení, ničit a znečišťovat vegetaci.

 

Ochrana zdraví musí být vždy na prvním místě!!!

 


Paintball a zákon:

 

Paintball a zákon o zbraních:

Paintballové zbraně spadají podle zákona o zbraních do kategorie D Tzn. plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J.

PB zbraň nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

Střelba z PB zbraně je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.

Držitel PB zbraně je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

Držitel PB zbraně nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup.

Držitel PB zbraně nesmí zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Příslušník policie je oprávněn mimo jiné zadržet PB zbraň a střelivo, aby držiteli této zbraně  zabránil v jednání, kterým porušuje zákon. Příslušník policie, který zbraň nebo střelivo zadržel, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie, který rozhodne o jejím zajištění.

 

Paintball a lesní zákon:

Organizované  nebo  hromadné  sportovní  akce  lze v lese konat na základě  oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být   předloženo  nejméně  30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede  místo  a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů  ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.

Lesní zákon mimo jiné zakazuje rušit klid a ticho (např. střelbou z PB zbraní), odhazovat hořící nebo doutnající předměty (zábavná pyrotechnika)

Sankce pro porušování lesního zákona a to konkrétně § 20 odst. 5 – může být až 15000,-

 

Paintball a ostatní zákony:

trestný čin podle § 257 Poškozování cizí věci kde podle odst. 3) Odnětí svobody na 2 - 5 let podle odst.3)